Základní informace

Rozdělení projektu na dílčí stavby

Pro zobrazení podrobností klikněte na příslušný traťový úsek.

Modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla je prioritní dopravní stavbou české vlády a jedním z nejrozsáhlejších připravovaných infrastrukturních projektů v ČR. Jejím cílem je napojit Letiště Václava Havla na železnici a modernizovat stávající jednokolejnou trať mezi Prahou a Kladnem, největší středočeskou aglomerací s nejvyšším počtem dojíždějících. Praha se tak zařadí mezi desítky evropských velkoměst s přímým napojením mezinárodního letiště na železnici. Na Letiště Václava Havla povede nově vybudovaná odbočka ze stanice Praha-Ruzyně. Železniční infrastruktura se rozšíří o 6 nových zastávek. Modernizovaná trať z Masarykova nádraží do Kladna by měla být v celém úseku dvoukolejná a elektrifikovaná, ve špičce tak na ni bude možné vypravit až 6 párů osobních a spěšných vlaků za hodinu.

Podrobnosti

V předcházejících letech byla tato část trati součástí zpracované dokumentace pro územní rozhodnutí staveb Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně, I. a II. etapa. Jejich čistopis nebyl dokončen, územní rozhodnutí nebylo vydáno a dokumentace nebyly schváleny. Neúměrné požadavky městských částí Praha 6 a Praha 7 zapříčinily, že stavba s náklady 33 miliard Kč se stala nefinancovatelnou. Dokumentace obou staveb byly nicméně již projednány dle zákona č. 100/2001 Sb. a ministerstvo životního prostředí k nim vydalo souhlasná stanoviska, která se stala závazná a jejichž platnost byla prodloužena. V souvislosti s hledáním způsobu financování stavby byla zpracována studie proveditelnosti s názvem „Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna“ (dále jen SP PLK), která prověřila možné varianty řešení. Po projednání studii dne 7. července 2015 schválila Centrální komise ministerstva dopravy a do dalších stupňů přípravy a realizace vybrala variantu R1spěš. Trasa v této variantě postupuje územím Prahy ve stopě stávající železnice Praha-Bubny – Praha-Ruzyně směrem na Kladno a napojuje Letiště Václava Havla od severovýchodu přes zastávku Praha-Dlouhá Míle. Zvolené řešení umožní větší variabilitu dopravních scénářů a zvýšení počtu spěšných vlaků ve směru Praha – Kladno. Schválená varianta R1spěš je v souladu s vymezeným koridorem dopravní infrastruktury dle platných Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy a Středočeského kraje. V platném Územním plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy ale trasa v několika místech vybočuje mimo plochy vyhrazené pro stavbu. Je proto nutné zapracovat variantu R1spěš do platného územního plánu prostřednictvím jeho změny, jejímž iniciátorem je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Výsledkem má být dvoukolejná elektrizovaná trať včetně nových mostních objektů, železničních stanic a zastávek s bezbariérovými nástupišti, nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Díky alternativním řešením některých stávajících úrovňových přejezdů se dále podstatně zvýší bezpečnost železničního provozu a prostupnost dotčeným územím. Součástí projektu je také vybudování šesti nových zastávek, z toho tři leží na území hlavního města Prahy. Celý úsek modernizované trati byl dle závěrů centrální komise ministerstva dopravy rozdělen na dílčí stavby s ohledem na jejich možnou postupnou realizaci a předpokládanou složitost přípravy.    
Základní informace

investor

SŽDC SFDI EU

partneři projektu

Praha Středočeský kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště Václava Havla České dráhy DPP Ropid