SZDC
  • Facebook

Než se kopne do země...

Příprava tak rozsáhlého projektu není v podmínkách české a evropské legislativy jednoduchou záležitostí. Slavnostnímu poklepání základního kamene předchází mnoho náročných procesů, přičemž k některým z nich je nezbytné se vracet i opakovaně. Zde je pro ilustraci představen celý proces přípravy stavby včetně všech stupňů povolovacích procesů, projektové dokumentace a dalších procesů.

Dokumentace a povolovací procesy

  • Studie proveditelnosti (SP) – hledání optimálního řešení (schvaluje Centrální komise Ministerstva dopravy)
  • Záměr projektu (ZP) – rozpracování jedné varianty řešení včetně nákladů a ekonomického hodnocení (schvaluje Centrální komise Ministerstva dopravy)
  • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) – podrobnější stupeň umožňující posoudit zásahy do území, podklad pro zahájení územního řízení
  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – podrobné technické řešení stavby, podklad pro stavební řízení

Další procesy

  • Posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) – samostatné řízení, které vede krajský úřad nebo Ministerstvo životního prostředí
  • Územněplánovací dokumentace – soulad s územními plány měst a obcí
  • Administrace žádostí o spolufinancování – fondy EU, SFDI
  • Majetkoprávní vypořádání – geometrické plány, znalecké posudky, smlouvy s vlastníky, případně i vyvlastnění
  • Výběr zhotovitele – veřejná zakázka, uzavření smlouvy s dodavatelem stavby

Další podrobnosti

 

 

EU-MD-SFDI
Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno
Praha 6 Praha 7 Letiště
ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Copyright © 2019 Správa železnic